2020 Literature

1.Yanyu Li, Xuecang Li, Yongsan Yang, Meng Li, Fengcui Qian, Zhidong Tang, Jianmei Zhao, Jian Zhang, Xuefeng Bai, Yong Jiang, Jianyuan Zhou, Yuexin Zhang, Liwei Zhou, Jianjun Xie, Enmin Li, Qiuyu Wang, Chunquan Li, TRlnc: a comprehensive database for human transcriptional regulatory information of lncRNAs, Briefings in Bioinformatics, , bbaa011 [PubMed]

2019 Literature

1.Qian FC, Li XC, Guo JC, Zhao JM, Li YY, Tang ZD, Zhou LW, Zhang J, Bai XF, Jiang Y, Pan Q, Wang QY, Li EM, Li CQ, Xu LY, Lin DC. SEanalysis: a web tool for super-enhancer associated regulatory analysis. Nucleic Acids Res. 2019 Jul 2;47(W1):W248-W255. doi: 10.1093/nar/gkz302. PubMed PMID: 31028388 [PubMed]
2.Jiang Y, Qian F, Bai X, Liu Y, Wang Q, Ai B, Han X, Shi S, Zhang J, Li X, TangZ, Pan Q, Wang Y, Wang F, Li C. SEdb: a comprehensive human super-enhancerdatabase. Nucleic Acids Res. 2019 Jan 8;47(D1):D235-D243. doi:10.1093/nar/gky1025. PubMed PMID: 30371817 [PubMed]
3.Feng C, Song C, Liu Y, Qian F, Gao Y, Ning Z, Wang Q, Jiang Y, Li Y, Li M,Chen J, Zhang J, Li C. KnockTF: a comprehensive human gene expression profiledatabase with knockdown/knockout of transcription factors. Nucleic Acids Res.2019 Oct 10. pii: gkz881. doi: 10.1093/nar/gkz881. [Epub ahead of print] PubMedPMID: 31598675. [PubMed]

2018 Literature

1.Tang Z, Li X, Zhao J, Qian F, Feng C, Li Y, Zhang J, Jiang Y, Yang Y, Wang Q, Li C. TRCirc: a resource for transcriptional regulation information of circRNAs. Brief Bioinform. 2018 Sep 3. doi: 10.1093/bib/bby083. [Epub ahead of print]PubMed PMID: 30184150. [PubMed]