2009 Literature

1.Li C, Li X*, Miao Y, Wang Q, Jiang W, Xu C, Li J, Han J, Zhang F, Gong B, Xu L. SubpathwayMiner: a software package for flexible identification of pathways. Nucleic acids research. 2009;37(19):e131. [PubMed]